Trang chủ 2019 July

Lưu trữ mỗi tháng July 2019

Tìm hiểu Problem-based learning (từ Barrows)

Tôi nhận ra: một ngày được sống, là mỗi ngày xử lí rất nhiều vấn đề (vấn đề cảm xúc, niềm tin; vấn đề...

Xây dựng một thói quen tốt để học nhanh nhớ lâu

Mười ngày nay tôi đang nghiêm túc tìm hiểu ôn luyện GMAT và IELTS. Với cái thói cốt lõi là một người cực kỳ...

Kiến thức là gì?

Vì sao tôi muốn đọc và hiểu về khái niệm kiến thức? Sáng nay tôi định đọc tài liệu về dạy học dự án -...

Hiểu về vai trò ngôn ngữ trong giáo dục STEM

Theo quá trình phát triển tự nhiên, Trẻ thẩm thấu ngôn ngữ và sừ dụng ngôn ngữ để hoà nhập vào văn hoá, các giá trị của một cộng đồng. Vây ngôn ngữ là gì?_Ngôn ngữ là